General MIDI Control Change Commands


The following is a list of General MIDI Control Change Commands

CC# Name Hex
CC1 Modulation 00H
CC2 Breath Controller 01H
CC6 Data Entry MSB 06H
CC7 Main Volume 07H
CC8 Balance 08H
CC10 Pan 0AH
CC11 Expression 0BH
CC38 Data Entry LSB 26H
CC64 Sustain Pedal 40H
CC65 Portamento On/Off 41H
CC66 Sostenuto 42H
CC67 Soft Pedal 43H
CC91 Reverb 5BH
CC92 Tremolo 5CH
CC93 Chorus 5DH
CC94 Celeste/Detune 5EH
CC95 Phaser 5FH
CC96 Data Increment 60H
CC97 Data Decrement 61H
CC98 NRPN MSB 62H
CC99 NRPN LSB 63H
CC101 RPN MSB 64H
CC100 RPN LSB 65H
CC121 Reset All Controllers 79H
CC122 Local Control On/Off 7AH
CC123 All Notes Off 7BH
CC124 Omni Mode On 7CH
CC125 Omni Mode Off 7DH
CC126 Mono Mode 7EH
CC127 Poly Mode 7FH

The General MIDI reset System Exclusive message is: F0, 7E, 7F, 09, 01, F7